Klaun Ferda

Vítejte na stránkách klauna, baviče, kouzelníka a milovníka roztomilé zábavy. V naší nabídce najdete nejen zábavné pořady pro děti, ale také nabídku doplňkového programu pro dětské dny, firemní eventy a mikulášské nadílky.

1. Objednatel se zavazuje, že s umělcem bude jednat pouze zprostředkovaně, pomocí agentury

F-MAX Production (dále jen agentura) a na samotné akci nebude požadovat po umělci kontaktní údaje. Nedodržení tohoto ujednání povede k navýšení honoráře agentury až o 100%. Objednatel se taktéž zavazuje nejednat se zastupovaným umělcem o další spolupráci (není-li stanoveno jinak – písemnou formou), ani za předpokladu, že byl poskytnut kontakt agenturou. V případě porušení tohoto ujednání má agentura, právo vymáhat po Objednateli ušlí zisk a to: 20% výše všech honorářů, vyplacených umělci agentury a následnou pokutou ve výši až 10 násobku honoráře.

2. Pořadatel je povinen zajistit, aby na akci bez předchozího souhlasu agentury nebo umělců nebyly pořizovány obrazové (vč. fotografických) či zvukové záznamy uměleckých výkonů, nebo prováděny jejich rozhlasové či televizní přenosy. Agentura si vymezuje právo pořizovat na akci vlastní obrazové záznamy vlastních umělců, balonkových dekorací, atrakcí, techniky a jejich prezentaci na vlastním webu či agenturním facebooku, ovšem pouze v případě neporušení práv klienta, tj. především publikováním cizích prezentací a publikováním tajných materiálů.

3. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví i majetku vzniklé výkonným umělcům či jiným osobám v souvislosti s vystoupením, pokud nebyly prokazatelně zaviněny výkonnými umělci či jejich doprovodem, tj. pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení norem a ostatních obecně závazných předpisů ze strany objednatele.

4. Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod., nebo z důvodu nepředvídatelné a neodstranitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění, úmrtí umělce, úraz, autonehoda, úmrtí v rodině atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé straně řádně doložit.

5. Pokud se předmětné vystoupení neuskuteční z jiných důvodů než z důvodů odstoupení podle bodu č. 4, je pořadatel povinen zaplatit agentuře celou odměnu. Neuskuteční-li se předmětné vystoupení zaviněním agentury, je tato povinna uhradit pořadateli náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.

6. Agentura je povinna zabezpečit, aby se výkonní umělci dostavili na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby byli schopni začít své vystoupení ve sjednanou dobu. Agentura však neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu výkonných umělců nebo technického personálu způsobené během cesty nebo na místě vystoupení či z důvodu vyšší moci.

7. Pořadatel v případě odvolání smluvně zajištěného pořadu uhradí agentuře veškeré vzniklé náklady. V případě zrušení 7 dní před akcí uhradí pořadatel 50% smluvené ceny a v případě zrušení akce nejdéle 3 dny před akcí uhradí plnou sjednanou cenu.

8. Je-li akce plánována v přírodním prostředí, je povinen pořadatel zajistit v případě nepříznivého počasí náhradní kryté prostory, a to i v případě poklesu teploty pod 15 stupňů C.

9. Pořadatel si vyžádá povolení akce u příslušného úřadu a přísl. autorské organizace podle platné vyhlášky. Opomenutí shora uvedené povinnosti získat svolení a zaplatit odměnu se pořadatel vystavuje nebezpečí postihu civilně i trestně právního.

10. V případě objednávání pořadu, čí umělce pomocí e-mailové objednávky, je tato objednávka brána jako závazná a plnohodnotně uznávána.

11. V případě platby za provedené služby pomocí fakturačního dokladu, je objednatel povinen uhradit finanční částku v předem stanoveném termínu splatnosti, po jeho uplynutí mu může být účtován úrok z prodlení a to až 1% za každý prodlený den.

12. Fakturační postup probíhá následujícím způsobem – agentura vystavuje PDF fakturu, kterou následně klientovy zašle, klient na jejím základě musí v daném termínu fakturu uhradit. Zakázky malého rozsahu tj. do 10 000Kč jsou klientem placeny v hotovosti po skončení produkce.

13. Pořadatel bere na vědomí a souhlasí s podmínkou vymezení reklamního prostoru na akci pro partnery agentury, a to v prostoru vymezeném nabídkou, tedy dekorací. V případě nesouhlasu s některým s partnerů, či nemožností jeho prezentace, budou odebrány sponzorské dárky určené jako odměny od daného partnera.

14. Agentura si vymezuje nárok uvedení svého loga (f-max production, balonkypraha.cz, klaunferda.cz) na oblečení vlastních techniků, promo-pracovníků a dekoratérů. Zákazem brendingu oblečení se objednatel vystavuje odebrání dohodnutých slev a bonusů k akci.

15. Pro tvorbu balonkových dekorací jsou požadovány čisté prostory s dostatečnou rozlohou, jež jsou suché, osvětlené a dle možností vytápěné.

16. Po předání hotových balonkových dekorací přebírá za dekorace odpovědnost objednatel. V případě poskytnutí částečné záruky na opravy neheliových dekorací (záruka může trvat max. 7 dní od předání jednotlivé dekorace), se záruka vztahuje pouze na vady zapříčiněné agenturou (našimi dekoratéry) – nesprávná manipulace, instalace vadného balonku. Vady způsobené objednatelem, třetí osobou či přirozenými vlastnostmi balónku, nejsou důvodem pro reklamaci.

Platnost od 25. 2. 2014

Adresa

U Libeňského pivovaru 18
180 00, Praha 8

E-Mail

info@balonkypraha.cz

Telefon

+420 774 008 656